Sobre nosaltres

L’Hospital Universitari Santa Maria està gestionat per l’empresa pública Gestió de Serveis Sanitaris (GSS). L’objectiu d’aquesta empresa pública és la gestió i l’administració dels serveis traspassats de la Diputació de Lleida a l’Administració de la Generalitat de Catalunya en matèria sanitària mitjançant el Decret 167/1992, de 20 de juliol, de traspàs dels serveis, els mitjans i els recursos de les diputacions de Girona, Lleida i Tarragona a l’Administració de la Generalitat en matèria sanitària, en els termes de la proposta aprovada per acord del ple de la Comissió Mixta de Traspàs de Serveis i Recursos de les Diputacions a la Generalitat o als Consells Comarcals, ratificat per la Resolució 18/IV, del Parlament de Catalunya, de 18 de juny de 1992.

Així mateix, són objectius d’aquesta empresa pública la gestió i l’administració de programes institucionals i de centres, i la prestació de serveis en l’àmbit de la salut i l’atenció a persones amb dependència, tant en l’àmbit domiciliari com ambulatori o d’internament, ja sigui directament, mitjançant aliances o amb el suport a altres institucions o dispositius, principalment en l’àmbit dels territoris de la Regió Sanitària Lleida i la Regió Sanitària Alt Pirineu i Aran i àrees d’influència.

Les funcions de l’empresa pública Gestió de Serveis Sanitaris són les següents:

  • Prestació de serveis d’atenció sanitària i de salut mental, així com la promoció de la salut, la prevenció de la malaltia i l’atenció sociosanitària a la població.
  • Execució de programes institucionals en matèria de protecció de la salut, prevenció de la malaltia, assistència sanitària i sociosanitària i rehabilitació.
  • Desenvolupament de programes d’investigació en l’àmbit de la salut i col·laboració amb la universitat i la resta d’institucions competents en matèria de docència i recerca.
  • Desenvolupament de totes les actuacions necessàries per al compliment dels seus objectius, així com les actuacions en relació amb les funcions esmentades anteriorment que li siguin encomanades.
  • En l’exercici d’aquestes funcions, l’empresa pública pot gestionar els recursos físics que posseeixi per qualsevol títol i pot autoritzar-ne l’ús, total o parcial, a favor d’entitats públiques o privades per al desenvolupament d’activitats assistencials convingudes o contractades pel Servei Català de la Salut amb subjecció a la normativa aplicable.

 

Gestió de Serveis Sanitaris aposta per una oferta sanitària integral, pròxima i de qualitat, oferta amb criteris d’eficiència i voluntat de servei públic.

GSS ofereix els seus serveis en diferents línies d’atenció:

I compta amb diferents centres on presta els seus serveis:

  • Hospital Universitari de Santa Maria de Lleida
  • Hospital Comparcal del Pallars de Tremp
  • Residència Assistida Lleida-Balàfia
  • Residència i Centre de Dia Balàfia II

Des del traspàs a GSS i fins a l’actualitat, l’empresa, i per tant l’Hospital Universitari de Santa Maria, han estat sotmesos a canvis estructurals i funcionals per adequar-se a les noves demandes i necessitats de la població de l’àrea d’influència on presta els seus serveis.

Històricament, l’Hospital Universitari de Santa Maria ha col·laborat amb la docència per a la formació de metges i infermeres. GSS, amb vocació docent, adquireix com a funció pròpia el desenvolupament de programes d’investigació en l’àmbit de la salut i la col·laboració amb la Universitat de Lleida i la resta d’institucions competents en matèria de docència i recerca.