El Consell d’Administració de Gestió de Serveis Sanitaris (GSS) ha fet un pas endavant en la defensa dels professionals i ha acordat instaurar la figura del Defensor del Personal, càrrec per al qual ha estat designat el doctor Joan Viñas Salas.

La figura del Defensor del Personal, anomenada també Ombudsperson, és una figura pionera en el sistema sanitari de Catalunya i de l’Estat espanyol, motiu pel que la seva implantació té caràcter experimental i una durada de dos anys.

El Consell d’Administració ha aprovat el protocol que estableix les funcions, el procediment i els principis d’actuació del Defensor del Personal de Gestió de Serveis Sanitaris. Les seves funcions són les següents:

a)    defensar les propostes i iniciatives del personal en l’àmbit laboral, docent i de recerca.
b)    la millor defensa dels drets del personal dels centres i serveis dependents de GSS.
c)    la promoció del benestar del personal i d’un bon clima laboral.
d)    la promoció de la mediació en la prevenció i resolució de conflictes.

Tota persona que presti serveis a GSS es podrà adreçar al Defensor del Personal per formular les observacions o peticions que consideri procedents i també podrà requerir de la seva mediació per a la prevenció o resolució de conflictes, en aquelles matèries que la mediació no sigui ja establerta o prevista en una norma de caràcter general.

El Defensor del Personal podrà formular al Consell d’Administració les recomanacions o suggeriments que cregui oportuns o proposar mesures de millora del servei, en el moment  i pel procediment que millor convingui. El Defensor del Personal té autonomia plena i el seu càrrec no està remunerat. En un futur, si es demostra la utilitat d’aquesta figura en el sistema sanitari, es pot estendre a altres proveïdors de serveis sanitaris.